Łukomska pyżalska wikipedia

Wydaje się, że można zaryzykować twierdzenie, iż niechęć psychologów zajmujących się problematyką dziecka do posługiwania się terminem „osobowość” ma swoje istotne źródło w ogromnej trudności dostosowania różnorodnych proponowanych modeli opisu osobowości do konkretnych potrzeb praktyki. Teoretycy osobowości zainteresowani są z natury rzeczy opisem struktury i funkcjonowania osobowości dojrzałej i prawidłowo ukształtowanej. Nawet wówczas gdy formułują […]