Okres IV to stadium wzmacniania ,,ja”

Rozpoczynające się wraz z opanowaniem gestów i początków języka. Pojawiają się wówczas całe serie reakcji zróżnicowanych w stosunku do dużej liczby rzeczy i o- sób. Z tego też okresu datuje się początek rozumienia zachowań innych osób i własnych aktów osobistych. Inni ludzie są już widziani nie jako czynniki istotne w zaspokajaniu potrzeb, ale jako osoby. Zachowania osób odróżniane są od samych osób. Dziecko odczytuje aprobujący, dezaprobujący, wymagający, rekompensacyjny charakter tych aktów. Etap V stanowi tworzenie się „ja społecznego”. Rozwija się ono od momentu odróżnienia siebie jako osoby od innych osób. „Ja” staje się strukturą poznawczą pełniącą funkcję filtru, integratora i kontrolera postaw. Występuje zdolność grania i wypełniania roli oraz jej modyfikowania w efekcie krytycznej oceny innych i własnej samooceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *